Framtidsfullmakt – vad innebär det?

En ny fullmakt som stärker din rätt

Den 1 juli trädde en lag i kraft om framtidsfullmakt, men vad innebär egentligen lagen?
En framtidsfullmakt stärker din rätt att själv råda över vem som får fatta beslut åt dig senare i livet, när du själv inte längre kan. Rent praktiskt innebär det att istället för att allt sköts av en god man, så kan du nu själv bestämma vilka personer som ska ta hand om vilka områden, t.ex. en person som hanterar ekonomi och en annan som sköter om det som rör din vård och omsorg.

Rent juridiskt handlar det om en privaträttslig lösning istället för en offentligrättslig lösning som exempelvis godmanskap. Fullmaktsgivaren bestämmer själv vem som ska vara fullmaktstagare. Fullmakten kan endast ställas ut till fysiska personer och inte juridiska personer såsom banker, advokatbyråer och juristbyråer. Fullmakten kan ställas ut till flera personer som kan fungera antingen parallellt inom samma ansvarsområde eller ha skilda ansvarsområden.

Vår samarbetspartner i juridiska frågor, Beckmans juridik, har två specialister på just framtidsfullmakter.
Kontakta Ida Danielsson eller Emma Algotsson på telefon 08-640 48 40.

Frågor och svar

När börjar framtidsfullmakten att gälla?

När fullmaktsgivaren på grund av sin sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller likande förhållande har ett varaktigt tillstånd och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Har fullmaktshavaren redovisningsskyldighet?

Fullmaktshavaren har redovisningsskyldighet till anhöriga om anhöriga begär det. Anhöriga har ingen rätt att begära redovisning om det finns en granskare.

Vad är en granskare?

En granskare är en fysisk eller juridik person som utsetts i framtidsfullmakten för att granska fullmaktshavarens verksamhet.

Har fullmaktshavaren rätt till arvode?

Fullmaktshavaren har rätt till arvode endast om det har bestämts i fullmakten. Om arvodet inte bestämts till ett visst belopp ska ett skäligt arvode utgå.

 

Mer fakta om framtidsfullmakt finnas att läsa om på sidan 27 i senaste numret av Alma. Läs Alma direkt på skärmen här.