Blomsterfondens behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Föreningen Blomsterfonden, org.nr. 802005-1465, Box 11091, 100 61 Stockholm är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av dina personuppgifter.

Inom Blomsterfonden är våra kunders förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet.
Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Blomsterfonden, eller av någon annan för Blomsterfondens räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.
Blomsterfonden lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part, utom till de av våra underleverantörer som är s.k. personuppgiftsbiträden i samband med t.ex. utskick av kommunikation via e-post, sms eller vanlig post.

Din rätt till dina personuppgifter

Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi sparar om dig och hur vi behandlar dessa. Du kan när som helst kontakta Blomsterfonden och uppdatera dina kontaktuppgifter eller tacka nej till vidare utskick via e-post eller annan kommunikation som inte rör din medlemsavgift, plats i vår seniorbokö eller administration av hemtjänst eller vård & omsorg.
Du kan exempelvis kontakta oss om att avsluta ditt medlemskap, autogirogivande och säga upp din plats i bokön, varpå dina uppgifter raderas ur våra system.

Om medlemskapet

Blomsterfondens syfte är att verka för hem och vård åt äldre. När du är medlem i Blomsterfonden innebär det att du stödjer detta syfte samtidigt som du kan ta del av våra medlemsförmåner och planera för ditt eget seniorliv genom att ställa dig/er i Blomsterfondens bokö för seniorbostäder. För att kunna administrera ditt medlemskap och din plats i seniorbokön behöver Blomsterfonden registrera och behandla personuppgifter.
Som personuppgifter räknas sådan information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter och kräver ditt uttryckliga tillstånd.
Vi behandlar även personuppgifter för att ta fram statistik (intern) som hjälper oss att utveckla vår verksamhet och vårt medlemskap.

Om Seniorbokö och SeniorboTorget

Som medlem i Blomsterfonden kan du ställa dig i vår bokö för seniorbostäder.
För att administrera din plats i bokön använder vi ditt ködatum, d.v.s. det datum du ställde dig i Blomsterfondens seniorbokö, samt ditt personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-post. På SeniorboTorget (www.bostad.blomsterfonden.se) kan du som köande logga in och ange dina preferenser för boende, samt prenumerera på lediga lägenheter via e-post.

Om insamling

Som ideell förening med 90-konto är Blomsterfonden beroende av gåvor från både medlemmar och icke medlemmar. När du skänker en gåva till Blomsterfonden uppger du dina personuppgifter samt väljer betalningssätt som registreras i vårt affärssystem. Som medlem kopplas din gåva också till ditt medlemskap, vilket ger oss möjlighet att tacka dig personligen för ditt stöd. När du skänker en gåva till Blomsterfonden via vår hemsida har du även möjlighet att vara anonym. Du gör detta genom att markera en ruta i givardialogen. I detta fall sparas inga uppgifter om din gåva annat än för hantering av den specifika betalningen.

Om vård och omsorg

När det gäller kunder inom vård- och omsorg kan uppgifter även samlas in från anhöriga, kommun, stadsdelsförvaltning samt från annan hälso- och sjukvårdsinstans. Från kommun eller stadsdelsförvaltning kan uppgifter samlas in rörande trygghetslarm eller annat stöd i hemmet. Blomsterfonden har även skyldighet att i förekommande fall lämna ut uppgifter till kommun, stadsdelsförvaltning samt annan hälso- och sjukvårdsinstans.
Alla patientuppgifter hanteras i enlighet med Patientdatalagen. Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. behandling), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Om du behöver svar på fler frågor om personuppgifter

Om du har frågor rörande hur Blomsterfonden behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom Blomsterfonden, är du välkommen att kontakta Blomsterfondens dataskyddsombud på dataskyddsombud@blomsterfonden.se eller via post till:

Föreningen Blomsterfonden
Dataskyddsombud
Box 110 91
100 61 Stockholm