Hem och vård åt äldre i stället för begravningsblommor

Blomsterfonden kom till i början av 1920-talet när Alma Hedin irriterades av alla vackra blommor som slösades bort vid jordfästningar. Alma bestämmer sig för att det ska finnas ett alternativ till att lägga ut stora summor på begravningsblommor som ändå vissnar. I stället menade Alma att man kunde skänka pengarna till hem och vård åt gamla. Till de sörjande skulle det då skickas ett vackert kort med en hälsning på. Grundidén för Blomsterfonden var därmed klar och Alma börjar planera för att förverkliga sin idé.

Planen blir klar 1920 och formellt bildades föreningen Blomsterfonden den 27 maj, 1921. Den första gåvan kom från ”1872 års män” som vill hedra en bortgången kamrat, direktör Axel Hultman.

Ett rikt liv – även som äldre

Almas engagemang sträckte sig inte bara till minneshyllningar och hus till äldre. Hon var även intresserad av att göra den sista perioden i livet så innehållsrik som möjligt. Detta speglas hyresgästernas egna aktiviteter, som redan från första inflyttningen fram till idag har varit många, engagerande och, framförallt, roliga. Detta är grunden för vad som kommer att kallas för Blomsterfondsandan, ett begrepp som myntas redan tidigt i föreningens historia. Blomsterfondsandan betecknar den gemenskap, omtanke och livsglädje som frodas mellan hyresgästerna i gårdarna.

Flera blomsterfonder i landet – och i världen

Den stora, ursprungliga Blomsterfonden har bara anläggningar i Storstockholm. Men runtom i Sverige finns flertalet avknoppningar som samlar in gåvor till egna ändamål. Detta var också Almas intention, hon ville att Blomsterfondens idé skulle spridas, inte bara nationellt utan även globalt. Detta lyckades hon också med, om än i liten utsträckning. Genom ett idogt resande föreläste både Alma och Blomsterfondens verkställande direktörer flitigt om Blomsterfondens idé utomlands. Det finns idag blomsterfonder, flower funds, i Zimbabwe, Danmark, Storbritannien, Finland och USA. Som vi vet om. Och alla har sitt ursprung i Almas blomsterfond.

Alma Hedin – entreprenör även inom Fundraising

Idag kan minneshyllningar (kallas också minnesgåvor) beställas via de flesta insamlingsorganisationer. Almas idé har inte bara skänkt gott till bara Blomsterfonden, utan även till många andra organisationer. Alma berättar i sina memoarer att minneshyllningarna bidragit till att mycket skett i Blomsterfonden, men att man aldrig hade klarat av att bygga om inte större donationer kommit in från Blomsterfondens välvilliga gåvogivare. Alma kunde dessutom slutligen i sina memoarer konstatera:

”Blomsterfonden har således inte förorsakat någon arbetslöshet, såsom det befarades på en del håll. Tvärtom har nationalförmögenheten ökats med värdet av åtta nya hus och omkring 1000 gamla människor ha fått hem och vård. De blommor däremot, som genom Blomsterfondens verksamhet uteblivit vid en grav, skulle redan efter en timme ha upphört att vara till någon glädje.

Och visst kan vi, i början av 2000-talet, fortfarande konstatera att nationalrikedomen genom Blomsterfonden ökar och fortsätter att öka. Idag omfattar Blomsterfonden 24 hus och genom åren har föreningen hjälpt tusentals äldre till hem och vård. Och allt startade med Alma.