Blomsterfondens stadgar

Stadgar för Blomsterfonden i Stockholm, ideell förening. Först upprättade 1921. Uppdaterades och fastställdes senast den 8 oktober 2015.

1 § Ändamål

Blomsterfondens övergripande mål är att på ett värdigt och varaktigt sätt hedra de dödas minne. Blomsterfonden ska ha till uppgift att äga, uppföra och driva bostäder och sjukhem för gamla och behövande personer. Verksamheten får bedrivas direkt eller genom hel- eller delägda bolag.

2 § Gåvor m.m.

Juridiska och fysiska personer som vill hedra en döds minne kan, i stället för eller jämsides med blommor, sända ett penningbelopp till Blomsterfonden avsett att utgöra bidrag till förvärv, uppförande och drift av bostäder och sjukhem åt gamla och behövande personer. Blomsterfonden tillställer för varje givares räkning den dödes närmaste anhöriga – dödsboet – en adress innehållande givarens namn och den sentens denne velat låta åtfölja hedersbevisningen för den döde.
Till givaren utfärdas i varje särskilt fall kvitto på mottaget belopp.
Till dödsboet lämnas, på därom framställd begäran, uppgift om slutsumman av det belopp som influtit.
Av Blomsterfondens medel uppförda och drivna bostadshus ska alltid bära namnet Blomstergårdar och vara rikligt prydda med blommor.

3 § Medlemskap

Medlem av Blomsterfonden är var och en som, genom inbetalning av föreningsstämman från tid till annan fastställd medlemsavgift, anslutit sig till föreningens syfte och som därmed tillkännagivit sin önskan att vid dödsfall påkalla intresse för fonden. Medlem kan genom anmälan till styrelsen utträda ur föreningen. Om en medlem under två på varandra följande kalenderår inte har betalat sin medlemsavgift, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.
Styrelsen kan utesluta medlem som inte fullgör medlemskapets åtaganden eller vars kvarstående skulle innebära skada för verksamheten.

4 § Föreningsstämma

Föreningen håller ordinarie föreningsstämma före utgången av maj månad varje år vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma ska utlysas när styrelsen beslutar därom eller när någon av föreningens revisorer eller minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär med uppgift om ändamålet. Sådan begäran ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för den.
Kallelse till föreningsstämma ska ske till medlemmarna genom brev eller e-post eller kungörelse i föreningens medlemstidning till medlemmarna minst fjorton dagar före stämman. Vid föreningsstämma äger varje medlem (som betalat innevarande års medlemsavgift) en röst. Medlem får utöva sin
rätt vid föreningsstämma genom annan medlem som ombud med skriftligt dagtecknad fullmakt. Medlem som är ombud får dock endast företräda en medlem utöver sig själv. Omröstning vid föreningsstämma sker öppet, dock kan val genomföras med slutna sedlar om någon så begär. Vid lika
röstetal har fungerande ordförande utslagsröst utom vid val av styrelseledamöter och revisorer då istället vid lika röstetal valet ska bestämmas genom lottning. Medlem av föreningen som önskar att visst ärende ska upptas till behandling på ordinarie föreningsstämma visst år, ska göra skriftlig anmälan därom hos styrelsen före utgången av mars månad samma år. Vid stämman förs protokoll som justeras av, förutom ordföranden, därtill utsedda två justeringspersoner.

5 § Ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringspersoner
4. Prövning av om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
6. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b. dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och, i förekommande fall, verkställande direktören
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
8. Val av valberedning
9. Beslut om antal ordinarie styrelsemedlemmar
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer
11. Övriga frågor

6 § Valberedning

För beredning av de val som föreningen har att förrätta på föreningsstämma utser föreningen på ordinarie föreningsstämma inom sig en valberedning om tre personer, av vilka en ska vara sammankallande. Ledamot utses för en tid av tre år i sänder, varav en ledamot avgår vid varje ordinarie föreningsstämma. Ledamot av valberedningen kan omväljas två gånger. Instruktion för valberedningen fastställes av föreningsstämman.

7 § Styrelsen

Föreningen leds av en styrelse som ska ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska bestå av minst sex och högst sju ledamöter med sex suppleanter för dem. Envar från Stockholms Stifts domkapitel, styrelserna för Stockholms Läkarförening och Sveriges Advokatsamfund, samt SPF Seniorerna utser för två år varje gång en ledamot i styrelsen jämte suppleant att fungera vid förfall för ordinarie ledamoten. Medlemmarna i föreningen väljer å ordinarie föreningsstämma minst två och högst tre ledamöter i styrelsen jämte två suppleanter för dem.
Av medlemmarna i föreningen valda ledamöter och suppleanter väljs halva antalet vartannat år för en tid av två år.
Styrelseledamot och suppleant får omväljas fyra gångar. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

8 § Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutför när minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst. Är styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet äger ordföranden eller, vid förhinder för honom eller henne, vice ordföranden besluta ensam. Sådant beslut ska omgående meddelas
övriga ledamöter och anmälas vid nästa sammanträde.

9 § Arbetsordning

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och, i förekommande fall, instruktioner för verkställande direktör och utskott.

10 § Utskott

Den närmare tillsynen av föreningens verksamhetsgrenar får handhas av utskott, vars sammansättning och uppgifter beslutas av styrelsen. Ordförande i utskotten utses av styrelsen.

11 § Verkställande direktör

Styrelsen utser en verkställande direktör. Annan än styrelseledamot får utses. Har verkställande direktör utsetts ska han eller hon ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

12 § Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning väljs på ordinarie föreningsstämma för en period av tre år två auktoriserade revisorer och två suppleanter. Styrelsen åligger att före utgången av mars månad varje år till revisorerna avlämna berättelse över föregående års förvaltning. Revisionen ska vara verkställd före utgången av april månad varje år.
Över av revisorerna gjorda anmärkningar äger styrelsen avge yttrande till föreningen till det sammanträde då revisionsberättelsen ska behandlas.

13 § Firma

Föreningens firma, Föreningen Blomsterfonden, tecknas av styrelsen eller av ordförande eller vice ordförande var för sig i förening med verkställande direktören. Vid förfall för dessa tecknas firman av den eller de av styrelsens medlemmar som därtill utses. Verkställande direktören får teckna föreningens firma beträffande den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer.

14 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

15 § Ändring i stadgar

Ändringar av dessa stadgar ska för att vara giltiga beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor, därav en ordinarie föreningsstämma, samt måste biträdas av en majoritet om minst två tredjedelar av närvarande medlemmar vid båda dessa föreningsstämmor. Vad avser ändring i 16§ och 17§, måste nio tiondelar av närvarande medlemmar vid föreningsstämman rösta för den föreslagna ändringen och måste även sådan ändring godkännas av Stockholms stad.

16 § Överlåtelse av egendom

Överlåtelse av egendom som skänkts till föreningen av Stockholms stad kräver, såväl om överlåtelsen äger rum under föreningens bestånd som vid dess upplösning, Stockholms stads samtycke.

17 § Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses får befintliga tillgångar inte fördelas bland medlemmar utan ska i stället efter föreningsstämmans beslut övergå till någon sammanslutning i Stockholm med ändamål liknande Blomsterfondens.