Valberedningens förslag till föreningsstämman 2021

Valberedningens förslag till styrelseledamöter

Valberedningens ursprungliga förslag var omval av Anders Ekholm som styrelseledamot och omval av Bo Hellström som styrelsesuppleant. Förslaget publicerades både på hemsida och i medlemstidningen Alma, nr 1 2021. Anders Ekholm tackade dock senare nej till omval efter att förslaget presenterades p.g.a. förhinder från ny arbetsgivare.

Då dessutom valberedaren Nina Rehnquist avgått av hälsoskäl under året, så har Kajsa-Hjelte Terve i enlighet med valberedningsinstruktionen adjungerats som ny valberedare fram till föreningsstämman. Läs mer om valberedningen här

Valberedningens samlade bedömning efter ovan givna förutsättningar

Förslaget är att nuvarande suppleant Johanna Cerwall väljs som ordinarie styrelseledamot i stället för Anders Ekholm och att omval föreslås av Bo Hellström som styrelsesuppleant.

Blomsterfondens stadgar som inkluderar valberedningsinstruktion går att läsa här.

Johanna Cerwall, ordinarie

Född 1963, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Gedigna kunskaper inom ekonomi, finans och finansiell styrning. Lång karriär i Swedbank och är sedan 2016 vd på Skandiabanken. Utsedd av föreningsstämman 2020

Johanna Cerwall

Bo Hellström, suppleant

Född 1949. Leg. läkare, specialist i allmänkirurgi. Har tjänstgjort på Danderyds sjukhus, SÖS, Sabbatsberg och Norrtälje Sjukhus där han varit SACO-ordförande och verksamhetschef för de opererande specialiteterna. Specialsakkunnig i allmänkirurgi i landstinget 1998-2006.
Utsedd av föreningsstämman 2017.

Förslagen motiveras enligt följande

Johanna Cerwall och Bo Hellströms kompetens är viktig och central för Blomsterfonden. Johanna har gedigen kunskap inom ekonomi, finans och finansiell styrning vilket gör henne lämplig som ordinarie ledamot. Bo har bred och djup kunskap inom hälsofrågor. Valberedningen anser vidare att kontinuitet är av stor vikt för styrelsens arbete. Under senare år har det varit flera förändringar av styrelsens sammansättning.

Valberedningen har på basen av detta kommit fram till att val av Johanna Cerwall till ordinarie ledamot och Bo Hellström som suppleant mycket väl fyller föreningens behov av olika kompetenser samt ger kontinuitet i styrelsen.

Eva Fernvall föreslås till ny styrelsesuppleant

Valberedningen föreslår också att Eva Fernvall väljs till ny styrelsesuppleant i föreningens styrelse.

Eva Fernvall har en gedigen erfarenhet av medlemsorganisationers förutsättningar, kommunikation på strategisk nivå samt styrelsearbete på hög nivå inom hälso- och sjukvård, då hon bl. a är vice ordförande i Karolinska universitetssjukhuset.

Eva Fernvall

Valberedningen har också fått in ett förslag om ny styrelseledamot (även inskickad som motion 1) från två medlemmar i Blomsterfonden. Valberedningen har tagit del av den handling som bifogats förslaget. Valberedningen har därefter kommit fram till att de föreslagna kandidaterna Johanna Cerwall, Bo Hellström och Eva Fernvall väl fyller föreningens behov och kontinuitet i styrelsen.

Valberedningen tar inför 2022 års stämma gärna emot förslag på styrelsemedlemmar som besitter den kompetens som behövs i styrelsen och som har möjlighet att lägga tid och intresse i uppdraget.

 

Varmt välkommen på föreningsstämman!

Vänligen,

Valberedningen, Blomsterfonden