Giva Sverige

– Branchorganisationen för tryggt givande

Blomsterfonden är medlem i Giva Sverige, branchorganisationen för tryggt givande. Vi tillämpar deras etiska kvalitetskod för insamling av medel från allmänheten, där nyckelorden är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.
Blomsterfonden följer Giva Sveriges kvalitetskod som antogs i maj 2013. Från 2014 kommer också en effektrapport upprättas och publiceras här på Blomsterfondens hemsida i enlighet med Giva Sveriges riktlinjer. Besök gärna Giva Sveriges hemsida för ytterligare information om kvalitetskoden och om Giva Sverige som organisation

Information om Svensk Insamlingskontroll hittar du här

 

Effektrapport

Effektrapportens syfte är att visa för givare, allmänheten och andra intressenter vilken nytta organisationen gör.

Effektrapport 2020

Effektrapport 2019

Effektrapport 2018

Effektrapport 2017

Effektrapport 2016

Effektrapport 2015

Effektrapport 2014

Bestyrkanderapport av oberoende revisor

Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende Blomsterfondens efterlevnad av Giva Sveriges Kvalitetskod.

Bestyrkanderapport

Uppförandekod

Blomsterfondens uppförandekod gäller alla som agerar på Blomsterfondens uppdrag; styrelse, ledning, medarbetare, volontärer.
Blomsterfondens uppförandekod

Kapitalförvaltningspolicy

Blomsterfonden har efter tidigare styrelsebeslut avvecklat kapitalförvaltningen och har därför ingen aktuell placeringspolicy. Vid mottagande av gåvor i form av aktier och fonder placeras dessa i Blomsterfondens depå för att vid lämpligt tillfälle avyttras. Testamenterad fast egendom lämnas till professionell försäljning och ska säljas till marknadsmässigt pris.

Insamlingspolicy

Blomsterfondens insamlingspolicy reglerar hur Blomsterfonden bedriver insamling. Syftet med policyn är att visa en större transparens och öppenhet gentemot givare som är intresserad av Blomsterfondens verksamhet.
Vår insamlingspolicy

Whistleblower

Blomsterfonden ska med goda rutiner minimera riskerna för förekomsten av oegentligheter (whistleblower). Syftet med denna processbeskrivning samt  riktlinjer  för att motverka oegentligheter är att minimera risken för att oegentligheter uppstår i organisationen.

Processbeskrivning för att anonymt anmäla misstänkta oegentligheter inom Blomsterfonden
Riktlinjer för att motverka oegentligheter inom Blomsterfonden