Blomsterfondens styrelse

Föreningen leds av en styrelse som ska ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen ska bestå av minst sex och högst sju ledamöter.

Envar från Stockholms Stifts domkapitel, styrelserna för Stockholms Läkarförening och Sveriges Advokatsamfund samt SPF Seniorerna utser för två år varje gång en ledamot i styrelsen jämte suppleant att fungera vid förfall för ordinarie ledamoten.

Medlemmarna i föreningen väljer på ordinarie föreningsstämma minst två och högst tre ledamöter i styrelsen jämte två suppleanter för dem. Av medlemmarna i föreningen valda ledamöter och suppleanter väljs halva antalet vartannat år för en tid av två år.

Styrelseledamot och suppleant får omväljas fyra gångar. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Johanna Cerwall, ledamot & ordförande

Född 1962, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Gedigna kunskaper inom ekonomi, finans och finansiell styrning. Lång karriär inom Swedbank och vd i Skandiabanken mellan 2016 – 2023. Styrelseledamot i Skandia Investment Management från 2023. Utsedd av föreningsstämman 2020, ordförande sedan 2022. 

Anna Ulfsdotter, ledamot & vice ordförande

Född 1966. Advokat. Advokatfirman Ulfsdotter sedan den 1 januari 2019. Särskild utredare i Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler (Fi 2017:05). Tidigare verksam på Advokatfirman Delphi, Linklaters, Lagerlöf & Leman, Länsstyrelsen i Stockholms län, Svea hovrätt, Norrtälje tingsrätt, Konkurrensverket och Näringsfrihetsombudsmannen. Utsedd av Advokatsamfundet 2018.

Anna Ulfsdotter Forrsell

Eva Nygren, ledamot

Född 1956. Fil.kand. inom statskunskap och nationalekonomi. Har huvudsakligen arbetat med fastigheter; ägande, förvaltning och utveckling. Mångårig erfarenhet som chef, ledare samt haft uppdrag som vd (AB Stockholmshem och Telge Bostäder AB). Styrelseuppdrag i HBV, SABO Försäkrings AB, Fastigo med koppling till fastighetsbranschen. Utsedd av föreningsstämman 2023.

Eva Nygren

Elisabeth Stenberg, ledamot

Född 1953. Vigd diakon 1985. Har över 30 års erfarenhet från idéburen vård och omsorg genom olika uppdrag inom Stockholms Stadsmission, Ersta diakoni och Stiftelsen Unga Kvinnors Värn med specialintresse för den idéburna organisationens särart. Verksam i Danderyds församling. Utsedd av Stockholms domkapitel 2016.

Elisabeth Stenberg

Gunilla Bergström, ledamot

Född 1965. Leg Läkare. Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin. Tidigare arbetat som distriktsläkare på vårdcentral och även som verksamhetschef. Tjänstgör nu på ASIH Stockholm Södra med avancerad sjukvård i hemmen. Ordförande i SLSO:s Läkarförening samt ledamot i Stockholms Läkarförening. Utsedd av Stockholms läkarförening 2023.

Gunilla Bergström

Monica Ulfheim, ledamot

Född 1942. Pol.mag. från Uppsala Universitet 1967. Har haft ledande befattningar i både privat och offentlig sektor, bl.a VD Sveriges Elleverantörer, departementsråd på Arbetsmarknadsdepartementet, Sjukhusdirektör KS. Är ordförande i SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet. Utsedd av SPF Seniorerna 2016.

Bo Hellström, suppleant

Född 1949. Leg. läkare, specialist i allmänkirurgi. Har under åren tjänstgjort på Danderyds Sjukhus, SÖS, Sabbatsberg och Norrtälje Sjukhus där han även varit SACO ordförande och verksamhetschef för de opererande specialiteterna. Var även specialsakkunnig i allmänkirurgi i landstinget mellan 1998-2006. Utsedd av föreningsstämman 2017.

Bo Hellström

Eva Fernvall, suppleant

Eva Fernvall har en gedigen erfarenhet av medlemsorganisationers förutsättningar, kommunikation på strategisk nivå samt styrelsearbete på hög nivå inom hälso- och sjukvård, då hon bland annat är vice ordförande i Karolinska universitetssjukhuset.
Utsedd av föreningsstämman 2021.

Pernilla Landin, suppleant

Född 1966. Vigd diakon 1996, verksam i Stockholms domkyrkoförsamling. Socionom med psykoterapiutbildning, har stor erfarenhet av socialt arbete i utsatta områden med inriktning migration, integration och asylfrågor. Utsedd av Stockholms domkapitel 2021.

Pernilla Landin

Ann Hedberg Balkå, suppleant

Född 1951. Specialistsjuksköterska inom äldrevård samt vårdvetare med lång erfarenhet av arbete på nationell nivå inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg på SKR. Hon har arbetat i kommun, region samt i privat verksamhet inom vård- och omsorg som chef, samt har suttit i flertalet statliga utredningar, styrelser och grupperingar i Bryssel. Utsedd av SPF Seniorerna 2023.

Joachim Agrell, suppleant

Född 1971. Advokat och delägare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå sedan 2020. Tidigare verksam som delägare på Deloitte, skattejurist på Arthur Andersen och tingsnotarie vid Linköpings tingsrätt. Har biträtt ett flertal hälso-, sjukvårds- och omsorgsföretag respektive fastighetsägande bolag inom äldreomsorgsområdet. Utsedd av Advokatsamfundet 2023.

Joachim Agrell

Antonia Jacobaeus, suppleant

Född 1953, läkare och specialist i företagshälsovård. Har lång erfarenhet av företagshälsovård i alla dess olika former. Ordförande i Stockholms företagsläkarförening, ledamot av Stockholms läkarförenings styrelse, samt ledamot i FÖRKOM (den försäkringsmedicinska kommittén i SLL). Utsedd av Stockholms läkarförening 2017.