Blomsterfondens styrelse

Föreningen leds av en styrelse som ska ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen ska bestå av minst sex och högst sju ledamöter.

Envar från Stockholms Stifts domkapitel, styrelserna för Stockholms Läkarförening och Sveriges Advokatsamfund samt SPF Seniorerna utser för två år varje gång en ledamot i styrelsen jämte suppleant att fungera vid förfall för ordinarie ledamoten.

Medlemmarna i föreningen väljer på ordinarie föreningsstämma minst två och högst tre ledamöter i styrelsen jämte två suppleanter för dem. Av medlemmarna i föreningen valda ledamöter och suppleanter väljs halva antalet vartannat år för en tid av två år.

Styrelseledamot och suppleant får omväljas fyra gångar. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Johanna Cerwall, ledamot & ordförande

Född 1963, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Gedigna kunskaper inom ekonomi, finans och finansiell styrning. Lång karriär i Swedbank och är sedan 2016 vd på Skandiabanken. Utsedd av föreningsstämman 2020.

Bert-Ove Johansson, ledamot

Född 1962. Bert-Ove Johansson har 30 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen med bl.a. 20 år i Skanska. Han är kunnig inom affärsutveckling och finansiering och har agerat oberoende rådgivare och styrelseledamot åt olika fastighets- handels och konsultföretag, bl.a. Hemsö och CAB. Utsedd av föreningsstämman 2018.

Bert-Ove Johansson

Bo Haslum, ledamot & vice ordförande

Född 1953. Advokat. Landahl Advokatbyrå AB. Arbetar huvudsakligen med fastighetsrelaterad juridik. Tidigare verksam på Fastighetsägarna Stockholm, Bostadsdomstolen och Svea hovrätt. Utsedd av Advokatsamfundet 2013.

Bo Hellström, suppleant

Född 1949. Leg. läkare, specialist i allmänkirurgi. Har under åren tjänstgjort på Danderyds Sjukhus, SÖS, Sabbatsberg och Norrtälje Sjukhus där han även varit SACO ordförande och verksamhetschef för de opererande specialiteterna. Var även specialsakkunnig i allmänkirurgi i landstinget mellan 1998-2006. Utsedd av föreningsstämman 2017.

Bo Hellström

Eva Fernvall, suppleant

Eva Fernvall har en gedigen erfarenhet av medlemsorganisationers förutsättningar, kommunikation på strategisk nivå samt styrelsearbete på hög nivå inom hälso- och sjukvård, då hon bland annat är vice ordförande i Karolinska universitetssjukhuset.
Utsedd av föreningsstämman 2021.

Pernilla Landin, suppleant

Född 1966. Vigd diakon 1996, verksam i Stockholms domkyrkoförsamling. Socionom med psykoterapiutbildning, har stor erfarenhet av socialt arbete i utsatta områden med inriktning migration, integration och asylfrågor. Utsedd av Stockholms domkapitel 2021.

Pernilla Landin

Elisabeth Stenberg, ledamot

Född 1953. Vigd diakon 1985. Har över 30 års erfarenhet från idéburen vård och omsorg genom olika uppdrag inom Stockholms Stadsmission, Ersta diakoni och Stiftelsen Unga Kvinnors Värn med specialintresse för den idéburna organisationens särart. Verksam i Danderyds församling. Utsedd av Stockholms domkapitel 2016.

Elisabeth Stenberg

Gunnar Berglund, ledamot

Född 1960. Leg läkare. Specialist i allmänmedicin. Distriktsläkare Älvsjö Vårdcentral, Stockholm. Vice ordförande i Stockholms Läkarförening. Sektionsordförande i SLSO’s Läkarförening. Utsedd av Stockholms läkarförening 2013.

Gunnar Berglund

Monica Ulfheim, ledamot

Född 1942. Pol.mag. från Uppsala Universitet 1967. Har haft ledande befattningar i både privat och offentlig sektor, bl.a VD Sveriges Elleverantörer, departementsråd på Arbetsmarknadsdepartementet, Sjukhusdirektör KS. Är ordförande i SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet. Utsedd av SPF Seniorerna 2016.

Ingegerd Thorngren, suppleant

Född 1943. Utbildad bergsingenjör vid KTH 1966. Hos IBM inom utbildning och systemstöd både i Sverige och utomlands. Flera politiska uppdrag inom Nacka kommun, bl.a. som ordförande i äldrenämnden. Ordförande SPF Seniorerna Saltsjöbaden. Utsedd av SPF Seniorerna 2016.

Ingegerd Thorngren

Anna Ulfsdotter Forssell, suppleant

Född 1966. Advokat. Advokatfirman Ulfsdotter sedan den 1 januari 2019. Särskild utredare i Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler (Fi 2017:05). Tidigare verksam på Advokatfirman Delphi, Linklaters, Lagerlöf & Leman, Länsstyrelsen i Stockholms län, Svea hovrätt, Norrtälje tingsrätt, Konkurrensverket och Näringsfrihetsombudsmannen. Utsedd av Advokatsamfundet 2018.

Anna Ulfsdotter Forrsell

Antonia Jacobaeus, suppleant

Född 1953, läkare och specialist i företagshälsovård. Har lång erfarenhet av företagshälsovård i alla dess olika former. Ordförande i Stockholms företagsläkarförening, ledamot av Stockholms läkarförenings styrelse, samt ledamot i FÖRKOM (den försäkringsmedicinska kommittén i SLL). Utsedd av Stockholms läkarförening 2017.

Eva Nordström, ledamot

Född 1969. Arbetar sedan 2020 som särskild utredare på Regeringskansliet med förslag till stöd till förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Eva var 2014–2022 vd på SKB (Stockholms kooperativa bostadsförening) samt vd på HSB mellan 2007-2009. Eva har lång erfarenhet inom ledarskap och affärsutveckling samt strategiskt arbete. Utsedd av föreningsstämman 2022.