Fråga juristen

En av Blomsterfondens medlemsförmåner är att du får tillgång till juridisk rådgivning med vår jurist Ida Danielsson från Beckman Juridik. I vår medlemstidning Alma finns Fråga juristen, dit du som medlem kan skicka in dina frågor och om det är av allmänt intresse så publiceras din fråga och Ida Danielssons svar i kommande nummer.
Här nedanför hittar du också några utdrag ur frågekolumnen från Alma med svar på vanligt förekommande frågor från våra medlemmar.

 

Juridiska seminarier

Med jämna mellanrum anordnar vi seminarium där Ida Danielsson informerar om olika efterfrågade juridiska områden såsom framtidsfullmakter och familjejuridiska frågor.

Vi informerar om kommande seminarier i vårt månatliga nyhetsbrev. De brukar vara mycket populära så anmäl dig direkt när inbjudan kommer ut om intresse finns.

 

Ida svarar på frågor om familjejuridik, testamenten och framtidsfullmakter

Hur förvarar man bäst sitt testamente?

Att förvara sitt testamente på en säker och trygg plats är nog så viktigt, men vad många inte tänker på är att man en dag också ska hitta testamentet.
I dag registreras inte testamenten och därför ställs det högre krav på hur man förvarar sitt testamente. Återfinner man endast en kopia av ett testamente förutsätts det att testamentet är återkallat och den som hävdar något annat måste i sin tur bevisa att testamentet inte är återkallat.
Det är ofta som jag, i egenskap av bouppteckningsförrättare, hör att den avlidne har skrivit ett testamente men som ingen lyckats att hitta. Ibland kan det vara att man haft ett enklare förordnande om enskild egendom till bröstarvingarna men ofta rör det sig om att dödsbodelägarkretsen hade varit annorlunda om testamentet återfunnits, och är inte det olyckligt?
Det kan finnas många skäl till att testamentet inte återfinns, det kan ha kommit bort, gömts på en allt för bra plats – så att ingen hittar det, förvanskats eller det kan ha förstörts.

Vad kan man då vidta för åtgärder för att testamentet inte ska komma bort, inte hittas, förvanskas eller förstöras?
Man kan såklart förvara originalet i ett bankfack, men även där är testamentet inte helt säkert, det kan uppstå situationer som gör att testamentet försvinner innan eller efter frånfället. Skräckexemplet som jag varit med om är när en god man med stöd av banken borrat upp sin huvudmans bankfack och tagit hem testamentet och sen själv avlidit och någon gång därefter kom testamentet bort. Vad som stod i testamentet är ingen som vet. Något nytt testamente kunde aldrig upprättas eftersom huvudmannen själv var kraftigt dement sen många år tillbaka. Nu är detta såklart väldigt osannolikt, mer sannolik är att en anhörig hittar testamentet som förvarats i exempelvis hemmet och ser att denne/denna inte finns omnämnd i testamentet och därefter förstör testamentet.

Alternativet till bankfack är att man förvarar testamentet i en dokumentbevakning. Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) har en dokumentbevakning som automatiskt uppdateras med Skatteverkets dödsfallsregister vilket gör att ditt testamente,
1) aldrig kommer bort, och 2) alltid kommer delägarna till kännedom vid ditt frånfälle.
Avgiften för att förvara testamentet i original på Beckman Juridik är för medlemmar i Blomsterfonden 600 kr och är en engångskostnad och förvaringen varar livet ut, oavsett hur många år det förvaras.

(från Fråga juristen, Alma nr 2, 2019)

Behöver man skriva testamente?

Vad gäller när man är ensamstående?
Har man barn ärver ens barn. Finns inga barn, barnbarn, eller barnbarnsbarn ärver föräldrarna, finns inte föräldrar ärver syskon, syskonbarn och syskonbarnbarn. Finns det inte närmare släktingar än kusiner och man inte har upprättat ett testamente ärver Allmänna arvsfonden. Fler och fler väljer därför istället att testamentera delar eller hela sitt arv till hjälporganisationer. Många av alla ideella hjälpinsatser finansieras av just testamentsgåvor.

Vad gäller när man är sambos?
Är man sambos är det viktigt att man skriver ett testamente. Sambos har ingen arvsrätt mellan varandra. Det betyder att det inte spelar någon roll hur länge man varit sambos eller hur många barn man har tillsammans, man ärver inte varandra förrän det finns ett testamente som säger att man gör det. Det är extra viktigt att skriva ett testamente om man är sambos och har barn, särskilt om barnen är under 18 år, detta för att trygga den efterlevande sambon och för att inte barnet ska ärva och tillgångarna blir låsta hos överförmyndarnämnden.

Vad gäller när man är gift?
Det är inte självklart att man som gift ärver varandra. Har man gemensamma barn måste de vänta med att få ut sitt arv till efter båda makarna går bort, vilket går att ändra genom testamente. När det däremot finns barn som inte är gemensamma har de rätt att få ut sitt arv på en gång. Storleken på arvet till barn som inte är gemensamma kan begränsas genom ett testamente till endast laglotten.
Är man gifta men inte har barn och inte har skrivit testamente ärver man varandra med fri förfoganderätt, detta gäller även den enskilda egendomen. Ett problem som makar ofta inte tänker på är efterarvsrätten. (Se exempel nedan).
Vid den först avlidnes frånfälle ärver den efterlevande all egendom. När den efterlevande avlider kommer den först avlidnes släktingar tillbaka och ärver sin tidigare avlidna släktings andel i dödsboet.

Exempel: Gunborg och Börje gifte sig som unga år 1967. År 1973 avlider Börje hastigt och efterlämnar sig makan Gunborg, mamma Stina, tre helsyskon och fyra halvsyskon. Eftersom Gunborg och Börje var gifta ärver Gunborg all Börjes egendom, mamma Stina och syskonen är Börjes efterarvsvingar. År 2018 avlider Gunborg, 45 år efter Börje avled. Gunborg har inte haft någon kontakt med Börjes familj efter att Börje avled och hade ingen tanke på att de skulle ärva henne när hon gick bort. Gunborg efterlämnar vid sitt frånfälle två barn som inte var gemensamma med Börje.
Nu ska arvet efter Gunborg delas. Börjes mamma Stina och Börjes alla syskon är avlidna och i deras ställe träder syskonbarn och syskonbarnbarn. Vi hittar totalt tolv syskonbarn och fyra syskonbarnbarn till Börje.
Gunborg efterlämnar sig en villa som hon köpte strax efter Börje gick bort, den är idag värd sex miljoner. På banken har Gunborg runt 100 000 kr. Hälften av det Gunborg äger ska tillfalla Börjes syskonbarn och syskonbarnbarn och resterande hälft ska tillfalla Gunborgs barn. Det betyder att Börjes släktingar som kanske inte har någon aning om vem Börje var nu kommer att ärva flera miljoner. Detta på grund av att Gunborg och Börje aldrig skrev något testamente.

Varför ska du skriva testamente?

Genom att ha skrivit ett testamente ser du till att dina tillgångar hamnar där du vill ha dem, att de som du vill ska ärva också ärver. Har du skrivit ett testamente kan det också underlätta för dina anhöriga eftersom arv och pengar ofta ger upphov till konflikter. Genom ett testamente minskar du den risken. Det är viktigt att du är tydlig i ditt testamente om hur du tänker eftersom den dagen som testamentet aktualiseras kan man inte fråga dig om det uppstår en tolkningsfråga.
Tänk på att förvara ditt testamente på en säker plats, men också på en plats där man kan hitta ditt testamente. Hos en auktoriserad begravningsbyrå kan du lämna in ditt testamente för bevakning. Begravningsbyrån bevakar då ditt testamente och ser till att testamentet kommer arvtagarna till kännedom när du gått bort.

(Från: Fråga juristen, Alma, nr 4, 2018)

 

Vad är skillnaden mellan en vanlig fullmakt och en framtidsfullmakt?

En fullmakt används när du vill att någon för din räkning ska utföra ett uppdrag. Du kan exempelvis ha ställt ut en fullmakt till en anhörig som du vill ska hjälpa dig med ett ärende. Det kan vara att gå på banken i ditt ställe, företräda dig vid en bouppteckning eller handla eller sälja något för din räkning. För att fullmakten ska vara giltig krävs det att du har rättshandlingsförmåga. Du måste ha rätten att själv kunna företräda dig, och har du inte den rätten gäller inte en fullmakt.
Har du exempelvis en förvaltare kan du inte skriva under en fullmakt till din vän att ta ut 10 000 kr på banken, den fullmakten kommer att vara ogiltig. Samma sak gäller om du blivit dement, som dement kan du inte med bindande verkan ingå avtal med andra eller underteckna en fullmakt på grund av ditt hälsotillstånd.
Jag vet dock att det är många som i samband med att en anhörig har blivit dement hjälper den anhöriga genom fullmakt och tycker att det fungerar jättebra. Tyvärr är detta ett felaktigt handlande, du som handlar för en dement persons räkning genom en fullmakt handlar på ett felaktigt sätt.

För att fullmakten ska vara giltig krävs det att du som skrivit fullmakten kan bevaka att den efterlevs på det sätt som du ville när fullmakten skrevs. Kan du inte bevaka din fullmaktshavares handlande är fullmakten inte längre giltig. Du som fullmaktshavare kan bli skadeståndskyldig för de åtgärder som du vidtar när du använder fullmakten. Jag förtydligar detta genom att illustrera ett exempel:
Kjell har för sin mammas räkning en fullmakt som säger att han får köpa en säng till sin mamma. Han besöker sängaffären och hittar en Hästens Proferia Kontinentalsäng för 350 000 kr, den var dessutom på rea, han får den för det förmånliga priset 320 000 kr, perfekt tänker han. När Kjell kommer hem med sängen protesterar mamma högt och säger att sängen kostade henne hela hennes framtida pensionssparande och att han minsann får lämna tillbaka sängen och köpa en Ikeasäng för max 10 000 kr.
Ponera att vi har samma scenario, enda skillnaden är nu att Kjells mamma blivit gravt dement. Han kommer nu hem med en Hästens Proferia Kontinentalsäng för 320 000 kr. Hans mamma som är dement har på grund av sin sjukdomsbild ingen chans att protestera eller att be honom lämna tillbaka sängen, och blir därför bunden med en Hästens Proferia Kontinentalsäng för 320 000 kr i sovrummet.
På basen av det senast illustrerade exemplet är en fullmakt inte längre giltig när en person blivit dement eller av annan anledning inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
Det betyder att för att Kjell ska kunna företräda sin mamma genom en fullmakt när hon blivit dement krävs det att hon har upprättat en framtidsfullmakt.
En framtidsfullmakt kan träda ikraft först när Kjells mamma drabbats av en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och tillståndet är varaktigt.