Vårt kvalitetsarbete

Kvalitet skapas i olika möten med kunder, medlemmar och givare. Blomsterfondens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån kundens perspektiv, önskningar och behov. Vårt ledningssystem är utformat i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och Blomsterfondens kvalitetsmål.

Vi planerar, kontrollerar, följer upp och utvärderar verksamheten systematiskt och fortlöpande genom egenkontroller för att regelbundet säkra verksamhetens kvalitet. Läs mer hos Socialstyrelsen där det finns mer information och jämförelser av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika verksamheter över hela Sverige.

 

Synpunkter och klagomål
Vi värnar om öppenhet och strävar alltid efter en god dialog med våra medlemmar, hyresgäster och boende. Därför är vi tacksamma för dina synpunkter förslag och klagomål så att vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet. Skicka in dina synpunkter till oss på info@blomsterfonden.se.

 

Kvalitetsregister
I syfte att utveckla Blomsterfondens verksamhet arbetar vi i ett antal nationella kvalitetsregister. Registren ska bidra till en likvärdig och kvalitativ vård oavsett var i landet vården ges. Blomsterfondens verksamheter arbetar i Senior Alert, Palliativa registret och BPSD.

Vårt arbetssätt

Våra värdeord omsätts i praktiken bl.a. genom en kontinuerlig dialog, ett aktivt ledarskap och genom vårt särskilda fokus på etik och bemötande i alla möten med människor.

Läs mer om vårt arbetssätt inom vård och omsorg

Vi dansar

Etik & bemötande

När du flyttar in hos oss tar vi fram en individuell vård- och omsorgsplan tillsammans med dig och dina anhöriga. Du får en egen omsorgsansvarig sjuksköterska och en kontaktman. Vi har resurser för etiska frågor och bemötandefrågor både centralt och lokalt ute på våra äldreboenden.
Läs mer om etik & bemötande här

Anhörigstöd

Att anhöriga och närstående till våra boende får tillfälle att i lugn och ro beskriva sina tankar och känslor kring sin livssituation för någon som har tid att lyssna är viktigt. I samband med vårdplaneringen förmedlar vi viktig information om Blomsterfondens och kommunens stöd samt en utsedd kontaktperson i anhörigfrågor. För allmänheten erbjuder vi även ÄldreSupport – vår stöd och rådservice

Uppförandekod

Vi utgår alltid från ett humanistisk och medmänskligt förhållningssätt i vårt bemötande. Våra relationer med andra bygger på ömsesidig respekt och vi följer gällande riktlinjer och policys för organisationen. Vi rapporterar alla synpunkter och klagomål med syfte att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet.
Här hittar du vår uppförandekod