Vårt arbetssätt

Vi dansar

Våra värderingar

Blomsterfondens verksamhet utgår ifrån våra värdeord:

  • medmänsklighet
  • delaktighet
  • tydlighet
  • ärlighet.

Våra värdeord omsätts i praktiken bl.a. genom en kontinuerlig dialog, ett aktivt ledarskap och genom vårt särskilda fokus på etik och bemötande i alla möten med människor.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att ge våra boende ett tryggt hem, en värdig vård och en kärleksfull omsorg.

Mål

Vårt mål för dig som bor hos oss är ett ge dig en meningsfull tillvaro. Du ska känna trygghet, värme och glädje.

Verksamhetsidé, vård och omsorg

Blomsterfondens medarbetare ska tillhandahålla god service, vård och omsorg utifrån dina individuella behov.

Team runt den boende

Vi arbetar i team runt den boende, alltså runt dig, för att kunna tillgodose vård, omsorg och service utifrån dina individuella behov och önskemål. I teamet runt dig finns undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor (gruppchefer), sjukgymnast, äldrepedagog, arbetsterapeut, verksamhetschef samt läkare (som arbetar på konsultbasis) och handledare i etik och bemötande.

Kontaktmannaskap

När du flyttar in hos oss tilldelas du en kontaktman. Han eller hon har till uppgift att ansvara för att dina behov och önskemål tillgodoses när det gäller personlig omvårdnad, aktiviteter och kontakt med anhöriga och närstående. Du tilldelas också en omvårdnadsansvarig sjuksköterska/gruppchef som är ytterst ansvarig för din omvårdnad.

Carpe momentum – vid demensjukdom

Vi tillämpar de fyra metoderna validation, reminiscens, jagstödjande förhållningssätt och beröringsmassage som ingår i vårt koncept Blomsterfondens Carpe Momentum – Fånga stunden för att ge trygghet, värdighet, integritet och bekräftelse livet ut.

Anhörigombud

På var och ett av Blomsterfondens äldreboenden finns det anhörigombud som är till för att stötta anhöriga i anhörigstödjande samtal. Våra riktlinjer grundar sig på Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

Kvalitet

Blomsterfonden har ett kvalitetssystem, en organisatorisk struktur för rutiner, processer och resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet. Vi har även en kvalitetsansvarig som arbetar särskilt med kvalitetsfrågor i Blomsterfonden.

Maja Tanasilovic
Maja Tanasilovic

Verksamhetschef Svalnäs äldreboende, Kvalitetsansvarig

08-555 94 560

Team runt den boende

Vi arbetar i team runt den boende, alltså runt dig, för att kunna tillgodose vård, omsorg och service utifrån dina individuella behov och önskemål. I teamet runt dig finns undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor (gruppchefer), sjukgymnast, äldrepedagog, arbetsterapeut, verksamhetschef samt läkare (som arbetar på konsultbasis) och handledare i etik och bemötande.

Kontaktmannaskap

När du flyttar in hos oss tilldelas du en kontaktman. Han eller hon har till uppgift att ansvara för att dina behov och önskemål tillgodoses när det gäller personlig omvårdnad, aktiviteter och kontakt med anhöriga och närstående. Du tilldelas också en omvårdnadsansvarig sjuksköterska/gruppchef som är ytterst ansvarig för din omvårdnad.

Carpe momentum – vid demensjukdom

Vi tillämpar de fyra metoderna validation, reminiscens, jagstödjande förhållningssätt och beröringsmassage som ingår i vårt koncept Blomsterfondens Carpe Momentum – Fånga stunden för att ge trygghet, värdighet, integritet och bekräftelse livet ut.

Målet med Blomsterfondens Carpe Momentum är att alla som flyttar in till Föreningen Blomsterfonden skall få ett individuellt bemötande utifrån den person de har varit och är. För att på bästa sätt kunna arbeta med denna kunskapsutveckling finns det ledare, handledare och ombud i etik och bemötande.

  • Validation (bekräftelse) baseras på Naomi Feils teori. Det innebär att en person med intellektuell funktionsnedsättning (demenssjukdom) ska få känna sig förstådd. Detta uppnås genom exempelvis bekräftande samtal.
  • Reminiscens (erinring, hågkomst) är en metod som är utformad för att medvetet arbeta med äldre personer med minnessvårigheter eller en demenssjukdom. Reminiscensmetoden bygger på att aktivera de tidiga minnen som ofta finns kvar länge hos personer med demenssjukdom.
  • Jagstödjande förhållningssätt är att stödja en funktionsförmåga som är nedsatt eller fattas. Om vi ser människan som ett pussel och en pusselbit fattas, så måste personalen vara den saknade pusselbiten – funktionsförmågan. Då kan personen får känna sig som en hel människa med intakt självkänsla.
  • Beröringsmassage använder vi för att skapa välbefinnande, tillit och kommunikation. Det används för att stödja, trösta, minska oro och smärta hos våra boende och kunder.

Anhörigombud

På var och ett av Blomsterfondens äldreboenden finns det anhörigombud som är till för att stötta anhöriga i anhörigstödjande samtal.

Våra riktlinjer grundar sig på Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

Kvalitet

Blomsterfonden har ett kvalitetssystem, en organisatorisk struktur för rutiner, processer och resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet. Vi har även en kvalitetsansvarig som arbetar särskilt med kvalitetsfrågor i Blomsterfonden.