Vårt arbetssätt

Vi dansar

Våra värderingar

Blomsterfondens verksamhet utgår ifrån våra värdeord:

  • medmänsklighet
  • delaktighet
  • tydlighet
  • ärlighet.

Våra värdeord omsätts i praktiken bl.a. genom en kontinuerlig dialog, ett aktivt ledarskap och genom vårt särskilda fokus på etik och bemötande i alla möten med människor.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att ge våra boende ett tryggt hem, en värdig vård och en kärleksfull omsorg.

Mål

Vårt mål för dig som bor hos oss är ett ge dig en meningsfull tillvaro. Du ska känna trygghet, värme och glädje.

Verksamhetsidé, vård och omsorg

Blomsterfondens medarbetare ska tillhandahålla god service, vård och omsorg utifrån dina individuella behov.

Team runt den boende

Vi arbetar i team runt den boende, alltså runt dig, för att kunna tillgodose vård, omsorg och service utifrån dina individuella behov och önskemål. I teamet runt dig finns undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor (gruppchefer), sjukgymnast, äldrepedagog, arbetsterapeut, verksamhetschef samt läkare (som arbetar på konsultbasis) och handledare i etik och bemötande.

Kontaktmannaskap

När du flyttar in hos oss tilldelas du en kontaktman. Han eller hon har till uppgift att ansvara för att dina behov och önskemål tillgodoses när det gäller personlig omvårdnad, aktiviteter och kontakt med anhöriga och närstående. Du tilldelas också en omvårdnadsansvarig sjuksköterska/gruppchef som är ytterst ansvarig för din omvårdnad.

Carpe momentum – vid demensjukdom

Vi tillämpar de fyra metoderna validation, reminiscens, jagstödjande förhållningssätt och beröringsmassage som ingår i vårt koncept Blomsterfondens Carpe Momentum – Fånga stunden för att ge trygghet, värdighet, integritet och bekräftelse livet ut.

Anhörigombud

På var och ett av Blomsterfondens äldreboenden finns det anhörigombud som är till för att stötta anhöriga i anhörigstödjande samtal. Våra riktlinjer grundar sig på Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

Kvalitet

Blomsterfonden har ett kvalitetssystem, en organisatorisk struktur för rutiner, processer och resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet. Vi har även en kvalitetsansvarig som arbetar särskilt med kvalitetsfrågor i Blomsterfonden.

Maria Boman Trajer
Maria Boman Trajer

Kvalitetsansvarig

08-555 94 500 (via växeln)