Etik och bemötande

Etik och bemötande är centralt för Blomsterfondens vård och omsorg. Därför lägger vi ner mycket arbete på just detta.

När du flyttar in hos oss utarbetar vi en individuell vård- och omsorgsplan tillsammans med dig och dina anhöriga. Du får en egen omsorgsansvarig sjuksköterska och en kontaktman. Vi har resurser för etiska frågor och bemötandefrågor både centralt i organisationen och lokalt ute på våra anläggningar.

Centralt bemötandeteam

Blomsterfonden har en ledare i etik- och bemötande som aktivt arbetar med etik- och bemötandefrågor inom vård och omsorg. Ledaren i etik- och bemötande är ansvarig för vårt centrala bemötandeteam som består av en handledare från varje verksamhet inom vård och omsorg. Här diskuterar vi ledarskap och handledning och tar fram mallar för dokumentationen runt våra boende.

Varje boende har bland annat en individuell bemötandeplan, en individuell aktivitetsplan och en levnadsberättelse. Dessa har arbetats fram så att vi alltid ska anpassa oss efter dig som individ och för att arbetet med bemötandet ska ske aktivt.

Lokalt bemötandeteam

På varje anläggning finns det också ett lokalt bemötandeteam som består av bland annat handledare för etik-och bemötande,beröringsmassage, jagstödjande förhållningssätt och processhandledare. Det lokala bemötandeteamet diskuterar boendenära frågor och tar upp konkreta situationer som uppstått på anläggningen.

Frågor om etik och bemötande?

Kontakta Christel Haglund på 08-555 94 800.