Sven Ingvars på scen

Föreningsstämman en lyckad avslutning på jubileumsåret

Den 31 maj blev det äntligen dags att hålla en ”riktig” föreningsstämma i Blomsterfonden. Förra året direktsände vi stämman på Youtube och lät er rösta digitalt eller postalt. Nu ville vi verkligen träffas och göra allt för att ge vårt 100-årsjubileum en värdig avslutning med ordentlig feststämning. Föreningsstämman 2022 blev i år en så kallad hybridstämma, för att så många som möjligt skulle kunna vara med.

Kanske var det kvällens underhållning med Sven Ingvars som bidrog till att ovanligt många hade anmält sig för att vara med på plats. Den slutliga röstlängden fastställdes till 469 personer, varav 444 tagit sig till Filadelfiakyrkans fina lokaler på Rörstrandsgatan och 25 medlemmar deltog och röstade digitalt.

Blomsterfondens ordförande Ewa Samuelsson inledde på sedvanligt sätt och hälsade alla välkomna. Hon gjorde en tillbakablick över det senaste året med allt vad det inneburit av försenade jubileumsaktiviteter p.g.a. pandemin, den efterlängtade invigningen av Drottning Silvias Jubileumsstig i Liseberg, Älvsjö den 20 maj samt de uppskattade jubileumstavlorna skapade av Barbro Ingvaldsson. Ewa Samuelsson förklarade därefter stämman öppnad och till ordförande och sekreterare valdes Lotta Edholm och Erika Björk.

Mötesordförande gick igenom de inledande punkterna för kvällen, med godkännande av dagordning, röstlängd, justeringspersoner och rösträknare i snabb takt. Det konstaterades även att stämman blivit behörigen kallad.
Även vd Ulf Thörnevik blickade bakåt på Blomsterfondens 100 år av verksamhet med hem och vård för äldre, med tonvikt på utvecklingen de senaste 15 åren. Han redovisade därefter resultatet för år 2021, som visade att Blomsterfonden har en god ekonomi med ett resultat om 21 mkr och ett överskott såväl inom vård- och omsorgsverksamheten som fastighetsverksamheten.

Ulf Thörnevik betonade också att Blomsterfonden söker aktivt efter nya markanvisningar och kommer att fortsätta utveckla trygghetskonceptet, renovera befintligt lägenhets-bestånd och bygga nya bostäder framöver.

Han riktade därefter ett stort tack till alla givmilda medlemmar, hyresgäster, organisationer och privatpersoner, som genom sitt stöd möjliggjort den sociala verksamheten och utvecklingen av nya projekt. Slutligen tackade han även alla som bidragit till att göra jubileumsåret 2021 så lyckat.

Ordet gick sedan till Jens Persson, auktoriserad revisor på PwC och revisor i Blomsterfonden, som på ett mycket utförligt och pedagogiskt sätt redogjorde för revisionsarbetet under 2021. Stämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade ansvarsfrihet för styrelse och vd för verksamhetsåret 2021.

Styrelsens sammansättning fastställdes sedan när Eva Nord-ström valdes till ny ordinarie ledamot (2 år), att ersätta avgående Ewa Samuelsson. Bert-Ove Johansson (ordinarie) valdes om på 2 år och Eva Fernvall valdes om som suppleant på 2 år. Även Björn Lind valdes om på tre år som ordinarie ledamot i valberedningen.
De tre inkomna motionerna behandlades sedan utan att någon av motionärerna var närvarande och stämman godkände styrelsens förslag att bifalla en och avslå två av motionerna.

När Lotta Edholm tackade för förtroendet och förklarade stämman avslutad blev det dags för avtackning av avgående styrelseordförande Ewa Samuelsson. Ewa har varit en engagerad och kunnig ledamot i Blomsterfondens styrelse i tio år varav de fem senaste åren som ordförande. Vd Ulf Thörnevik överlämnade blommor och några väl valda ord som tack för hennes tid i styrelsen. Även Erika Björk som agerat sekreterare på föreningsstämman de senaste tolv åren tackades av med blommor då hon går i pension.

Nu stod kvällens musikaliska höjdpunkt, Sven Ingvars orkester, och stampade av otålighet i kulisserna på Filadelfiakyrkans stora scen. Resten av kvällen njöt medlemmar och personal av nya och gamla klassiker med Sven Ingvars. Publiken sjöng med till ”Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske…” och andra välkända låtar. Några lyckliga fans fick även avsluta kvällen med en autograf från bandets sångare Oscar Magnusson, son till legendaren Sven-Erik Magnusson.
Föreningsstämman 2022 blev en riktigt fin avslutning på jubileumsåret för Blomsterfonden.