Allt om Blomsterfonden

Bakgrund

Blomsterfonden kom till i början av 1920-talet när Alma Hedin irriterades av alla vackra blommor som slösades bort vid jordfästningar. Alma bestämmer sig för att det ska finnas ett alternativ till att lägga ut stora summor på begravningsblommor som ändå vissnar. I stället menade hon att man skulle skänka pengarna till hem och vård åt gamla. Till de sörjande skulle det då skickas ett vackert kort med en hälsning på. Grundidén för Blomsterfonden var klar och den 27 maj 1921 bildades föreningen Blomsterfonden. Under 2021 – 2022 firade Blomsterfonden 100-årsjubileum då vi bland annat sammanfattade åren som gått sedan 1921 på vår jubileumswebb här.

Organisation

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt dig som är äldre.  Vi arbetar för äldres bästa och din rätt till ett tryggt hem, professionell vård och god omsorg. Att bli medlem i Blomstefonden innebär att du stödjer vår grundläggande idé och vårt ändamål ”hem och vård åt äldre”. Läs mer om föreningen här

Verksamhet

Blomsterfonden har idag fem seniorboenden med social verksamhet, tre äldreboenden, egen hemtjänst samt rådgivning för allmänheten. Vår sociala verksamhet finansieras av insamlade medel till vårt 90-konto (PG 90 25 30-5)

Geografiskt område

Blomsterfonden bedriver sin verksamhet med hem och vård åt äldre i Stockholm. Vi har medlemmar runt om i hela Sverige, men även ute i Europa och i USA.

Vårt ändamål och målsättning

Blomsterfondens ändamål är att uppföra, äga och driva bostäder och sjukhem för gamla och behövande personer. Vi erbjuder med hjälp av en sammanhållen trygghetskedja med Seniorboende 60 + och Vård och Omsorg för äldre i form av hemtjänst och äldreboende.

Vår värdegrund

Blomsterfondens värdegrund utgår från en humanistisk syn på människan. Detta synsätt genomsyrar den svenska lagstiftningen och återkommer i såväl Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen samt i FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter.

Våra målgrupper

Alla, oavsett ålder, som vill stödja Blomsterfonden och därigenom bidra till att verka för hem och vård åt äldre.

Verksamhetsmål

Blomsterfonden skapar ett tryggt och värdigt äldreliv. Vi arbetar ständigt för att våra boende, kunder, medlemmar, givare och anhöriga ska uppleva att vår verksamhet skapar ett tryggt och värdigt äldreliv.

Strategi

Blomsterfonden kommer att fortsätta med sin strategi att bygga ut och vidareutveckla trygghetskonceptet för äldre i samhället. Under de närmaste åren är målet att tillskapa nya seniorbostäder och äldreboendebostäder i direkt anslutning till våra fastigheter i Älvsjö och på Ringvägen, Södermalm.

Ledning och styrning

Föreningen leds av en styrelse som ska ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen ska bestå av minst 6 och högst 7 ledamöter och 6 suppleanter för dessa. Envar från Stockholms Stifts domkapitel, styrelserna för Stockholms Läkarförening och Sveriges Advokatsamfund samt SPF Seniorerna utser för två år varje gång en ledamot i styrelsen, jämte en suppleant att fungera vid förfall för ordinarie ledamot. Medlemmarna i föreningen väljer på ordinarie föreningsstämma minst två och högst tre ledamöter i styrelsen, jämte två suppleanter för dessa. Av medlemmarna i föreningen valda ledamöter och suppleanter väljs halva antalet vartannat år för en tid av två år. För beredning av de val som föreningen har att förrätta på föreningsstämman utser föreningen på ordinarie föreningsstämma en valberedning om tre personer, av vilka en är sammankallande.Styrelseledamot och suppleant får omväljas fyra gånger. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Styrelsemöten hålls c:a 6 gånger per år.

Löner och ersättningar

Information om löner, pensionsförmåner och andra förmåner till högste tjänsteman finns att ta del av i Blomsterfondens Årsredovisning 2021.

Blomsterfondens styrelse

Här hittar du all information om medlemmarna i Blomsterfondens styrelse

Ledningen

Här finns all information om Blomsterfondens ledningsgrupp

Medarbetare

Här finns mer information om Blomsterfondens medarbetare

Projekt

När Blomsterfonden bedriver projekt utgår de alltid från ett uppkommet behov i verksamheten inom våra seniorboenden och inom vård- och omsorgsverksamheten.

Exempel på aktuella utvecklingsprojekt för äldre som bedrivs just nu är:

  • ÄldrePower – Ett träningskoncept för äldre.  Syfte att öka de äldres livskvalitet i forma av social närvaro, ökad självkänsla, bättre aptit och balans.
  • ÄldreSupport – En stödlinje med syfte att underlätta för nära och kära till sjuka äldre att hitta rätt inom omsorgen.
  • ÄldreKollo – Ett sätt att hjälpa äldre komma ut på ett spännande äventyr och träffa andra människor
  • ÄldreCafé – En återkommande mötesplats för diskussion om etik- och bemötandefrågor
  • ÄldreJour – En telefonjour under storhelger som kan göra ensamheten lite mer överkomlig

Läs mer om våra utvecklingsprojekt här.