Giva Sverige

– Branchorganisationen för tryggt givande

Blomsterfonden är medlem i Giva Sverige, branchorganisationen för tryggt givande. Vi tillämpar deras etiska kvalitetskod för insamling av medel från allmänheten, där nyckelorden är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.
Blomsterfonden följer Giva Sveriges kvalitetskod som antogs i maj 2013. Från 2014 kommer också en effektrapport upprättas och publiceras här på Blomsterfondens hemsida i enlighet med Giva Sveriges riktlinjer. Besök gärna Giva Sveriges hemsida för ytterligare information om kvalitetskoden och om Giva Sverige som organisation

Information om Svensk Insamlingskontroll hittar du här

Effektrapport

Effektrapportens syfte är att visa för givare, allmänheten och andra intressenter vilken nytta organisationen gör.

Effektrapport 2022

Effektrapport 2021

Effektrapport 2020

Effektrapport 2019

Effektrapport 2018

Effektrapport 2017

Effektrapport 2016

Effektrapport 2015

Effektrapport 2014

Bestyrkanderapport av oberoende revisor

Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende Blomsterfondens efterlevnad av Giva Sveriges Kvalitetskod.

Bestyrkanderapport

Uppförandekod

Blomsterfondens uppförandekod gäller alla som agerar på Blomsterfondens uppdrag; styrelse, ledning, medarbetare, volontärer.
Blomsterfondens uppförandekod

Kapitalförvaltningspolicy

Blomsterfonden har efter tidigare styrelsebeslut avvecklat kapitalförvaltningen och har därför ingen placeringspolicy publicerad på hemsidan. Vid mottagande av gåvor i form av aktier och fonder placeras dessa i Blomsterfondens depå för att vid lämpligt tillfälle avyttras. Testamenterad fast egendom lämnas till professionell försäljning och ska säljas till marknadsmässigt pris.

Insamlingspolicy

Blomsterfondens insamlingspolicy reglerar hur Blomsterfonden bedriver insamling. Syftet med policyn är att visa en större transparens och öppenhet gentemot givare som är intresserad av Blomsterfondens verksamhet.
Vår insamlingspolicy

Visselblåsarfunktion

Blomsterfonden ställer höga krav på medarbetare och samarbetspartners när det gäller värdegrund och etiska regler. Blomsterfonden har därför en process för att rapportera misstänkta oegentligheter och missförhållanden, en s.k. visselblåsarfunktion, enligt Visselblåsarlagen (2021:890). Visselblåsarlagen avser exempelvis rapportering av ekonomisk brottslighet, korruption, mutor, allvarliga former av trakasserier. Det kan även röra sig om miljöbrott eller säkerhetsrisker rörande liv och hälsa.

Visselblåsarfunktionen syftar till att fånga upp oegentligheter eller misstankar om sådana genom medarbetare, konsulter, medlemmar, samarbetspartners, leverantörer, allmänheten eller övriga intressenter som ska ges möjlighet att rapportera med det skydd lagen ger.

Mer om visselblåsning här

Synpunkter och klagomål

Blomsterfonden värnar och strävar alltid efter en god dialog med medlemmar, givare, hyresgäster, volontärer, anhöriga och företag eller andra kundkontakter. Därför är vi tacksamma för dina synpunkter och klagomål så att vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet.

Mer om synpunkter och klagomål här