Morgondagens seniorboende på Ringvägen

Fastigheterna på Ringvägen är byggda på 30-talet och den senaste större renoveringen gjordes på 70-talet. Fastigheterna är därför i behov av stambyte inklusive renovering och en förbättring av tillgängligheten i bland annat entréer och lägenheter. En tillfällig flytt av hyresgäster görs för varje hus, och hösten 2021 satte arbetet igång med renoveringen av det första huset, Ringvägen 99. Arbetet fortsätter sedan etappvis med ett hus i taget.

Vad behöver göras?

Stammar samt rördragningar till kök och badrum behöver bytas. Blomsterfonden undersökte även möjligheten till s.k. ”relining”, men utredningen visade att detta inte är möjligt i den befintliga rörkonstruktionen. Flertalet av entréerna och lägenheterna på Ringvägen är idag inte tillgänglighetsanpassade och behöver också anpassas till dagens krav och behov för ett seniorboende.

Nya lägenheter & förbättringar av befintliga

I samband med renoveringen kommer vi även att förse samtliga lägenheter utom de som ligger på bottenvåningen med balkonger. Dessutom utökar vi antalet lägenheter i varje hus genom att bygga nya lägenheter på vindarna. Planlösningar justeras och alla lägenheter kommer också att tillgänglighetsanpassas för att leva upp till morgondagens krav på seniorbostäder.
Entréerna kommer att bli i ett plan, inte med trappa som idag. Hissarna blir också större och kommer att gå ända upp till taklägenheterna.

Gården kommer att nås via en ramp och vara fullt tillgänglighetsanpassad.

Omsorg för detaljer och originalutförande

Renoveringen av fastigheterna på Ringvägen görs med stor respekt för originalutförandet på 1930-talet. Därför kommer t.ex. partier i ek vid entréer sättas och originalkulör i rött behållas.

Gavelmotiv med bågfönster återinförs också på Ringvägen 99–107 liknande Ringvägen 109.

Fönster moderniseras och byts i sin helhet till nya 3-glasfönster med träaluminium utförande (alternativt trä), och mellanliggande persienner med spröjs på yttersta glaset likt original.

Ringvägen 99

Sedan hösten 2021 är det 99:an som renoveras för fullt, och arbetet beräknas preliminärt vara klart i maj 2023. Hyresnivåer för Ringvägen 99 kommer att förhandlas till hösten -22, och återinflyttning för hyresgäster kan även det ske i maj 2023 (OBS! Preliminärt datum!)

Observera att de lägenheter som inte tas i anspråk av återflyttande hyresgäster eller behöver användas för evakuering förmedlas på SeniorboTorget efter kötid.

Morgondagens seniorboende på Ringvägen i bilder

Ytterligare satsningar på stimulerande utemiljö

Utemiljön är viktig för våra boendes hälsa och välmående. Gården utformas för att skapa väldefinierade ytor och platser för samvaro, vila, fysisk aktivitet och odling.

Två uteplatser skapas där den större i gårdens mitt ramas in av färgstarka perenna planteringar, med utgångspunkt i Mona Wembling växtgestaltning för Drottning Silvias Jubileumsstig i Liseberg. Uteplatsen förses också med pergola och en fast grill. Intill denna uteplats anläggs en stenmjölsyta som möjliggör boulespel. Ett flertal parksoffor i anslutning till grönska ger möjlighet att slå sig ner både i sol och skugga. Längs in på gården finns en yta med redskap för fysisk och motorisk träning. Intill uteplatsen närmast Ringvägen placeras odlingsbänkar för gemensam odling.
De två stora befintliga träden sparas och skänker gården grönska och kontinuitet. (OBS! Vissa justeringar i planen kan behöva göras under arbetets gång.)

Utemiljön

Mer information, frågor och svar och ytterligare detaljer kring projektet kommer i augusti.