Ewa Samuelsson och Ulf Thörnevik

Videosamtal med Ewa och Ulf

Blomsterfondens styrelseordförande Ewa Samuelsson och vd Ulf Thörnevik möter Alma i ett teamsmöte på nätet. Detta för att prata om verksamhetens aktiviteter under fjolåret och byta tankar inför framtiden och nästa års hundraårsjubileum.

2019 var ännu ett bra år för föreningen med stabilt ekonomiskt resultat och utvecklande projekt genomförda och påbörjade. Programplanering och produktion av årsredovisning och presentationer inför den utlysta föreningsstämman den 27 maj var under full gång när coronakrisen satte stopp för alla gemensamma aktiviteter och möten. Den stadgeöversyn som påbörjades 2018 är till stora delar klar men styrelsen har funnit det lämpligt att presentera denna under nästkommande normalt sittande stämma för att alla ska ha möjlighet att diskutera och kommentera denna fullt ut. Den framskjutna stämman kommer dock att genomföras under hösten. Detta med hjälp av föreningens internetbaserade enkätverktyg som ger varje medlem möjlighet att göra sin röst hörd. Mer information om detta finns här

– Blomsterfondens styrelse och ledning beslutade under hösten att inte driva vidare detaljplaneärendet gällande ihopbyggandet av husen på Ringvägen, berättar Ewa Samuelsson. Vi fick inte gehör för detta av Stockholms stad och därför lägger vi nu våra krafter på att utföra stambyten, renovera, bygga om och tillgänglighetsanpassa fastigheterna enligt moderna krav och normer. Arbetet med detta börjar tidigast under 2021 på Ringvägen 99 och fortsätter sedan på 101–109.
Den långsiktiga ambitionen är dock att skapa fler senioroch äldreboenden enligt Blomsterfondens väl inarbetade trygghetskoncept.

Föreningen vann under förra året en upphandling i Nacka kommun gällande driften av en öppen mötesplats för seniorer. Här erbjuds hälsofrämjande aktiviteter som sittgympa, inomhusboulé, musikstunder och caféträffar. Social gemenskap enligt känt blomsterfondenkoncept. Mötesplatsen var planenligt klar för invigning i mars månad och kommer att öppnas så snart coronaläget tillåter detta.
– Det står aldrig stilla, förklarar Ulf Thörnevik, vi utvecklar, bygger och förbättrar kontinuerligt. Under fjolåret renoverades poolen på Svalnäs från grunden. Vi stärkte betongkonstruktionen, förnyade ventilationssystem och belysning, installerade reningsverk och styrsystem, satte in nya fönsterpartier och gjorde om ytskikt. Nu har vi en bassänganläggning som erbjuder våra boende bästa tänkbara möjligheter till välmående. Ofta i kombination med det intilliggande välbesökta ÄldrePowergymmet.

På Liseberg i Älvsjö totalrenoverades storköket och restaurangen med invigningsfest i början av 2019. God mat och givande måltidsupplevelser är viktiga för äldre människors välbefinnande. I det nya köket lagas all mat från grunden för leverans till Blomsterfondens samtliga äldreboenden och restaurangerna i Liseberg och på Svalnäs i Djursholm.

Under 2019 har Blomsterfonden fortsatt det viktiga arbetet med att vidareutveckla sina ÄldreKunskapsavdelningar, nu på Lisebergs äldreboende. Dessa avdelningar är vägledande i den lärande organisation föreningen eftersträvar. Samtliga nya medarbetare slussas in i organisationen och sina arbetsuppgifter med stöd av erfarna handledare som alltid finns till hands för dem.
Den pågående Coronapandemin har tydligt visat att Blomsterfondens inskolningsmodell är rätt väg att gå. Att nöta in basala hygienrutiner, få värdegrundsutbildning, lyfta sitt etiska tänkande och träna på hur man på bästa sätt bemöter sina uppdragsgivare i vardagen är nödvändigheter som inte går att bortse ifrån. Inom Blomsterfonden är öppna ögon och stora öron en tillgång. Allt vi ser och hör, alla önskemål och klagomål som kommer in värderas och bearbetas. Inte sällan med resultatet att arbetssätt och rutiner förändras, förbättras och kanaliseras genom ÄldreKunskapsavdelningarna.

– Att ge medarbetarna bra verktyg för sina arbetsuppgifter skapar trygghet och trivsel för alla parter, säger Ewa och Ulf, det är ingen slump att Blomsterfonden ligger bra till i Socialstyrelsens årliga kvalitetsundersökningar. 2019 års övergripande resultat för föreningens äldreboenden visade på 94 % nöjdhet och hemtjänsten landade på 87 %. Det är också mycket bra.

Ett annat nyckeltal som är mycket viktigt att ta i beaktande är den låga siffran för korttidssjukfrånvaro som för Blomsterfondens är 2.5 % medan branschsnittet ligger på en helt annan högre nivå. Siffran tyder på medarbetare som trivs med sina kollegor och känner tillfredsställelse i sin arbetsdag.
– Detta sporrar oss i ledningen att arbeta ännu mer med frågor som stödjer trivsel och arbetsglädje, tillägger Ulf, arbetsmiljöutveckling handlar i slutänden även om den viktiga hållbarheten som så ofta lyfts fram i den dagliga debatten.

Under nästa år fyller den ideella föreningen Blomsterfonden 100 år. När grundaren Alma Hedin sjösatte sin verksamhetsidé i nådens år 1921 var det med förhoppningen att skapa något samhällsnyttigt och livskraftigt som kunde byggas och utvecklas långt bortom hennes egen livshorisont.
– Idag står Blomsterfonden stabilare än någonsin och planeringsarbetet inför jubileumsåret är under full gång, berättar Ewa. Rådande Coronatider kräver dock att vi förbereder oss noga. Att vi har planer, men också ersättningsplaner att växla över till om förutsättningarna förändras. Hursomhelst kommer vi att fira på allra bästa sätt.

Den pågående Coronapandemin är en enorm prövning för Sverige, äldreomsorgen och Blomsterfonden. Föreningens anställda arbetar under omständigheter som ingen gjort förut, sliter som aldrig förr med att värna och vårda de äldre. Krisledningen, med stf VD och vård- och omsorgschefen Christel Haglund som ledare, möts dagligen för analys, utvärdering och beslut om nya insatser.
Mycket viktig är också den kontinuerliga kommunikationen med senior- och äldreboende, hemtjänstkunder och anhöriga. Utan tillförlitlig information, goda råd och tydliga rekommendationer blir vardagen svårare och viruset mer skrämmande. Vi har också ett ständigt öppet journummer angående Corona som boende och anhöriga kan ringa till för att få svar på sina frågor.

Verksamheten har ställts om i många delar. Samtligt i Blomsterfonden, med värdinnor, bovärdar och andra, handlar nu om att vara en flexibel servicefunktion för de äldre. Om att stödja, hjälpa till med att få hem mat, hämta mediciner, bistå vid läkarbesök, arrangera säkra möten med nära och kära, utomhus och över internet. Ingenting är som vanligt. Tillvaron har välts över ända.

Vi vill på styrelsens och ledningens vägnar tacka alla er som bor hos Blomsterfonden, era anhöriga och våra medarbetare för att ni håller ut, samarbetar och sliter oresonligt hårt för att vi ska ta oss igenom den här märkliga tiden tillsammans, så helskinnade som möjligt.

Vi sänder även alla våra medlemmar där ute en tacksam tanke för att ni stödjer och hejar på oss i vårt arbete.

Ett stort tack!
Ewa Samuelsson och Ulf Thörnevik