ÄldrePower för starkare och friskare äldre

Alla tjänar på att våra äldre är starka nog att leva ett bra liv, livet ut. Vinsterna är stora, både i mänskliga och ekonomiska termer. Blomsterfonden startade projektet ÄldrePower för snart sex år sedan tillsammans med HUR, ett utvecklande och tillverkande företag inom träningsmaskiner för äldre, samt forskare och sjukgymnaster knutna till Jyväskyla universitet i Finland.
Läs mer här

Idag finns träningskonceptet för äldre på alla Blomsterfondens boenden i form av specialtillverkade träningsmaskiner och specialutbildade instruktörer. Både hyresgäster på seniorboende och boende på äldreboende kan utnyttja träningsmöjligheterna.

Se film om ÄldrePower här

En studie om åldrande och träning

Studien har gjorts i syfte att höja äldres hälsa och välbefinnande samt att utveckla ett träningskoncept som passar äldre människor. Utgångspunkten har varit att de äldre behöver bli starkare, dels för att förebygga fallskador och dels för att ha kraft att leva ett rikare, roligare och mer innehållsrikt liv.

I förlängningen handlar det också om att kunna se vad som är avgörande för vårdens utfall, kvalitet och kostnader på individnivå för att socialekonomin inom hela verksamheten ska bli rätt fördelad i slutänden.

Resultaten från den här studien är viktiga, inte enbart för Blomsterfondens egna boende, utan kommer säkert också att vara viktiga inom äldrevården i stort.

I andra länder prioriterar man fallförebyggande träning, liksom styrkeövningar och balansutveckling för seniorer på ett helt annat sätt än i Sverige. Det vill Blomsterfonden ändra på.

Tillvägagångssätt

Första etappen har varit en förstudie. En speciell programvara har kopplats till träningsmaskinerna för att göra dokumentationen, analysen och uppföljningen hundraprocentig. Studien innehåller ingående balans- och styrketester, före, under och efter, som ställs i relation till förutsättningar, förändringar och målsättningar.

Studien har ett urval som omfattar en tränande grupp från äldre- och omsorgsboendet likaväl som ett antal jämförelsepersoner som inte deltagit i träningen. Utöver detta har en profylaxgrupp med 20 personer ingått i själva processen medan drygt 40 seniorer tränat på egen hand.

I studiegruppen har även ett antal personer med en demenssjukdom funnits med. Det som skiljer ÄldrePowerstudien från många andra studier är att projektet omfattar även personer med en demenssjukdom.

Det är alltså inte bara själva träningsförfarandet som spelar en avgörande roll utan i lika hög grad hur man bemöter, uppmuntrar, och leder en person med en minnessjukdom på ett sätt som gör träningen effektiv på alla plan.

Resultat

Siffrorna och jämförelserna mellan den inledande mätningen och den avslutande visar på stora positiva förändringar i fråga om balans och styrka men också på vinster som kommer fram vad det gäller gemenskap, trivsel, allmän ork och lust att aktivera sig i det sociala livet. Förbättringen i den fysiska styrkan för helt klart med sig framsteg även på det mentala planet. Saker som innan träningsperioden framstått som alltför tunga att göra känns med ens lockande och inbjudande.

Alla i denna grupp uppvisar goda resultat och har samtidigt kunna känna tillfredsställelse av att vara med och prestera och lyckas i ett sammanhang tillsammans med andra. Det handlar mycket om att vara pedagogisk och tala med hela kroppen, säger AnneLie Svensson, ledare i etik och bemötande.

– Resultatet av vår förstudie inspirerar oss verkligen till att gå vidare med detta, berättar Christel Haglund, vård- och omsorgschef i Blomsterfonden, och därför har vi tagit ett beslut att gå in i fas två av studien för att lära oss ännu mer om detta, en mycket viktig del av det som behöver prioriteras för äldre i samhället.

ÄldrePower finns nu även på Facebook där man kan gå in och följa projektet vartefter som det utvecklas och går framåt.

– Gå gärna in på Facebook och klicka på “gilla”. Det gillar vi, avslutar Christel.

 

Frågor om Äldrepower?

Kontakta gärna Christel Haglund, Blomsterfondens vård- och omsorgschef på telefon 08-555 94 800.

Christel Haglund